Young and Beautiful

Liu Wenjing, a 19-year old girl from a small village, came to Shanghai alone and struggles to make it in the city. Throughout the ten years, she made many friends and her life gradually changes. However along the way, she also loses herself and give in to the materialism of the city. She eventually returns back to the right path with the help of her friends.

Casts:

Zhang Tian Ai as Liu Wenjing
Xu Kai Cheng as Xing Tianming
Gao Zhi Ting as Yan Liangkun
Li Mu Chen as Hua Hua
Niu Zi Fan as Ye Hui
Yang Ting Dong as Qiao Haifeng
Sheng Lang Xi as Xu Wei
Du He Qian as Hao Zi’s mother
Ouyang Xiaoru as Shen Yingying
Ma Chen Yan as Xiong Haizi