Hello Mr. Gu

A CEO with a phobia of crowds enter into a contractual marriage with a broke heiress by accident. With opposing personalities, the two butt heads but eventually becomes each other’s confidant. The two imperfect souls heal each other and fall in love.

Casts:

Chen Jing Ke as Gu Nanzhou
Yan Zhi Chao as Zhou Jianqing
Guo Yun Qi as Zhou Zixuan
Zhu Dan Ni as Su Youxia
Xin Rui Qi as Jiang Jingxuan
Ding Jia Wen as Zhang Yin
Zhong Wei Lun as Jiang Xiaochuan
Ren Jie as Mother Su