The Legend of Dugu

The Legend of Dugu focuses on the Dugu sisters, who each marry into royalty, to vastly different endings. Dugu Jialuo (Qieluo) marries the eventual founder of the Sui Dynasty Yang Jian, second sister Dugu Mantuo marries the Duke of Tang, while eldest sister Dugu Banruo marries the current emperor of the weakening Northern Zhou dynasty.

Casts:

Hu Bing Qing as Dugu Jialuo

Zhang Dan Feng as Yang Jian (voiced by Zhang Jie)

Huang Tian Qi as young Yang Jian

Ady An as Dugu Banruo

Xu Zheng Xi as Yuwen Hu

Li Yi Xiao as Dugu Mantuo

Ying Hao Ming as Yuwen Yong