Love in the Imperial Palace

The story is about the love triangle between the fourth prince, the crown prince and the number one female scholar – ShuYuan during the Qing dynasty. With the war for love is also the war for the throne. The feminist plot, the uniqueness of the characters, and the ups and downs of the events are geared towards female viewers.

Casts:

Leo Li as Nian Shuyuan
Liao Yan Long as Crown prince
Zheng Xiao Dong as Fourth prince
Zhao Bin as Kangxi
Zheng Shi Jiang as Nian Gengyao
Xing Cheng as First prince
Zhao Nan as Third prince
Wei Yan Kan as Eight prince
Ren Xi Hong as Long Keduo
Jiang Meng Xuan as He Lan
Mao Na as Wen Xian
Wang Qing as Rong Xian
Liang Dan Ni as Consort De
Li Yao as Yue Zhongqi