Insect Detective

The police are investigating a case that involves a death directly caused by a rare bug known as the bullet ant. In order to clear his name, Tan Jingtian, an Insect toxicology graduate becomes involved in the bizarre investigation and collaborates with forensic doctor Jin Ling. As they dig deeper, they uncover the mystery behind his own identity.

Along with police captain Chen Han and the other detectives, they trace every clue as they solve one case at a time to uncover the murderer that has been in hiding for many years.

Casts:

Zhang Yao as Jing Tian
Chu Yue as Jin Ling
Ma Ke as Wen Bai
Zhang Yu Xuan as Wen Bai (young)
Dong Qi as Tian Qi
Lan Hai Meng as Li Xiaoxiao
Huang Meng as Chen Han
Ding Jia Li as Old Lady Pu
Yang Cheng Cheng as Ning Xin’er / Ning Fan’er
Hu Tian Yi as Tang Kai
Tao Hong as Wen Hui
Fang Hui as Meng Jiangyue
Ma Yue as Jing Changnian / Li Changxi
Huo Qing as Wang Anci
Xing Min Shan as Xu Benye
Liang Zhi Gang as Liu Zhi
Ding Jia Li as Old Mrs. Pu
Chen Kai as He Jianshe
Yuan Xiao Xu as Lu Tian
Tian Ling as Mother Jin
Yan Cheng Shan as Chief Chen
Heng Lei as Mo Xiaodi
Liu Yong Qi as Shen Sanyang
Hu Hong Yu as Tang Shaopeng
Xie Ya Mei as Grandma Tang
Yang Zi Hua as Father Tang
Li Xiao as Mother Tang
Wang Dong Lei as Reverend Li
Liu Chang Qi as Yang Kai
Zhang He Wen as Xiao Yi
Fu Jia as Li Guozhong
Zhang Zhi Lu as Li Nian
Qi Ge as Wu Lingxi
Hirata Yasuyuki as Japanese Executive
Zhang Zhe as Zhong Liang
Li Wei as Li Tianya