Who Sleeps My Bro

Based on the song written about friendship growing apart after college, the movie follows a group of freshmen in college as they navigate through the wild days of friendship, pranks, and love.

Casts:

Chen Xiao as Lin Xiang Yu
Li Xian as Xie Xun
Wayne Liu as Guan Chao
Tu Calvin as Li Da Peng
Qin Lan as Xu Mei Xin
Lyric Lan as Gao Bao Jing