Monkey King: The City of Demons

Casts:

Chan Ho-man – Sun Wukong
Lam Tze-chung – Zhu Bajie
Fan Meng – Xiaoman
Ziluo Zhao – Monk Tang
Felix Lok – Demon Catcher
Wang Hongqian – Sha Wujing
Ivelyn Lee – Pearl