Dating in the Kitchen

Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

Casts:

Zhao Lu Si as Gu Shengnan
Fan Yu Jie as Gu Shengnan (Young)
Lin Yu Shen as Lu Jin
Zhang Xiao Qian as Meng Xinjie
Fu Jia as Cheng Ziqian
Yu Xin He as Xu Shaodi
Wu Ya Heng as Gao Quan’an
Li Qian as Li Man
Yu Xiang as Lu Zheng
Gao Guang Ze as Da La Ba
Lu Yi Long as Gu Baoguo
Wang Shuo as Lu Mingting
Xiu Jing Shuang as Zheng Hong
Yang Ping as Lin Lijun
Zhou Pu as Manager Shen
Zhang Zhen Lei as Chef Wang
Dan Si Han as Chef Liu
Wang Zi Xuan as Chef Yu
Wang Cheng as Chef Zhang
Zhang Xiao Wan as Wei Mengnu
Lan Bo Er as Lu Junyi