To Love

Yan Jin, a businesman who used to work as a policeman, decides to investigate a drug-trafficking case that caused the death of his close friend many years ago. He decides to infiltrate into the organization as an undercover cop, and in the process gets to know Ji Xiao’ou. This causes Zhan Yumeng, whom has a one-sided crush on him, to be jealous. However later on, Zhan Yumeng was murdered and Yan Jin becomes the number one suspect. With Ji Xiao’ou’s help, Yan Jin sets out to clear his name and to investigate the murder of his close friend.

Casts:

Lin Geng Xin as Yan Jin
Gai Yue Xi as Ji Xiao’ou
Du Chun as Feng Weixing
Qin Hai Lu as Xiao Mei Ren
Yu Rong Guang as Father Yan
Wei Zi as Chief Li
Chen Wei as Zhao Yamin
Li Kun Lin as Feng Weixing
Li Qing as Ji Yu
Feng Wen Juan as Yan Shen
Lin Cheng as Fang Niya
Liu Ming Ming as Cheng Ruimin
Luan Yuan Hui as Liu Wei
Qian Jie as Li Meiqin
Fan Lin Feng as Yang Cheng
Lu Zhong as Ji Zhaolin
Zhang Zhi Zhong as Huang Fayang
Lin Le Xuan as Zhou Shuang
Wang Yan Bin as Zhou Bin
Song Yuan Fu as Liu Zi
Qin Xiao Fei as Sun Jiayu
Liu Jie as Mother Yan
Xu Zi Han as Le Le
Ge Si as Hong Zhigang