Ming Dynasty

Sun Ruo Wei entire family is killed on the orders of the Yongle Emperor in 1402, though she escapes death after being secretly adopted by Sun Zhong. Sun Ruo Wei becomes the concubine of crown prince Zhu Zhan Ji by chance, and continues to investigate the truth behind her family’s death. However, Sun Ruo Wei decides to abandon her revenge plans after realizing how dangerous it would be to destabilize the court for her own personal goals. Touched by Zhu Zhan Ji’s kindness, Sun Ruo Wei resolves to become a virtuous empress who can support him in times of hardship. Unfortunately, Zhu Zhan Ji passes away after a decade on the throne, and Sun Ruo Wei is honored as Empress Dowager once her 7-year-old Zhu Qi Zhen ascends the throne.

Casts:

Tang Wei as Sun Ruowei, Empress Sun
Zhu Yawen as Zhu Zhanji, Xuande Emperor, Hongxi Emperor’s 1st son (Crown Prince)
Tan Xueliang as Zhu Yunwen, Jianwen Emperor
Wang Xueqi as Zhu Di, Yongle Emperor
Liang Guanhua as Zhu Gaochi, Hongxi Emperor, Yongle Emperor’s 1st son (Crown Prince)
Yu Haoming as Zhu Gaoxu, Prince of Han, Yongle Emperor’s 2nd son
Luan Yuanhui as Zhu Gaosui, Prince of Zhao, Yongle Emperor’s 3rd son
Wu Yue as Zhang Yan, Empress Zhang, wife of the Hongxi Emperor
Long Ni as Consort Wei
Deng Jiajia as Hu Shanxiang, Empress Gongrangzhang
Lay Zhang as Zhu Qizhen, Yingzong Emperor, Xuande Emperor’s 1st son (Crown Prince)
Li Xinliang as Zhu Qiyu, Jingtai Emperor, Xuande Emperor’s 2nd son
Hu Lingmeng as Empress Qian
Chu Junchen as Sima Guang
Zhao Yingzi as Noble Consort An
Xiaoxiao as Consort Pu
Qiao Zhenyu as Xu Bin
Gao Kaiyuan as Xie Jin
Zhang Hao as Yang Shiqi
Jiang Yang as Yang Rong
Yang Weiqi as Yang Pu
Zhou Yunshen as Jing Qing
Su Ke as Yu Qian
Guo Zhiting as Fan Zhong
Tang Jianjun as Xu Youzhen
Fu Lei as Shi Heng
Dai Chaodong as Cao Bin
Jianuo Guo as Chen Wenrong